Anti TNF-Alfa Kullanan Hastalarda Tüberküloz Sıklığı

adminadmin 467
kategorisi Makaleler
Anti TNF-Alfa Kullanan Hastalarda Tüberküloz Sıklığı
Tuberculosis Frequency in Patients Taking TNF-alpha Blokers

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Coşkun Doğan, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Benan Çağlayan, Banu SalepçiÖZET
Amaç: Kollojen doku hastalığı (KDH) nedeniyle anti tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) tedavisi alan hastalarda tüberküloz (Tb) sıklığını araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2007-Şubat 2010 tarihleri arasında KDH tanısı ile anti-TNF-α tedavisi alan veya anti-TNF-α tedavisi planlanan hastalar prospektif olarak çalışmaya dahil edildi.
Tüm hastalarda çalışmanın başlangıcında fizik muayenenin ardından, posterio-anterior (PA) akciğer grafisi, tüberkülin deri testi (TDT) yapıldı.
Akciğer grafilerinde lezyon olan hastalarda balgamda asidorezistan basil (ARB) direkt ve kültür yöntemleriyle bakıldı.
Anti-TNF-α tedavisi sürecinde hastalar 3 aylık aralıklarla fizik muayene, akciğer grafisi ve endike olgularda balgam ARB tetkikleri ile takip edildi. Tüberküloz tanısı radyolojik, mikrobiyolojik
ve histopatolojik yöntemlerle konuldu. Pulmoner ya da extrapulmoner tüberküloz varlığında TNF-α tedavisi kesilerek anti-tüberküloz tedavi başlandı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 179 hastanın 91’i kadın, 88’i erkek olup yaş ortalaması 42.8±12 olarak hesaplandı. Hastaların 141’ine anti TNF-α tedavisi başlanması planlanırken, 38’si ise
daha önce anti TNF-α tedavi başlanmış ve takip için polikliniğimize yönlendirilmiş hastalar idi. Çalışmamızda median takip süresi 17 ay olup, bu dönemde 2 hastada (%1.1) aktif tüberküloz tanısı konulmuştur.
Olguların %15’inde TDT 5-9 mm, %55.3’ünde ise >10 mm bulundu. Beş olguda başarılı Tb tedavisi öyküsü vardı ve olguların %67’sinde en az bir BCG skarı saptandı.
Olguların %70.9’una kemoprofilaksi uygulanan seri mizde çalışma döneminde 1 olguda miliyer tüberküloz 1 olguda ise plevral tüberküloz olmak üzere %1.1 oranında Tb saptandı.

Sonuç: Anti TNF tedavi alan hastaların tüberküloz açısından dikkatli sorgulanması ve tedavi süresince düzenli takip edilmesi önerilir.
(Türk Toraks Dergi 2012; 13: 93-8)
Geliş Tarihi: 13.07.2011
Kabul Tarihi: 29.09.2011
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .

Bugün doğanlar

FEFAN mfatih delilannunzia yıldız erencifci