İNSAN KAN GRUPLARI - BESLENME İLİSKİLERİ

adminadmin 467
kategorisi Beslenme

İNSAN KAN GRUPLARI - BESLENME İLİŞKİLERİ

Bazı uzmanlar tarafından öne sürülen bir teoriye göre insan kan grupları da, vücut sıvılarının pH seviyelerinin dengelemesine yönelik gıda seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu teoriye göre, kan grupları, insanın ortam koşullarında olan çeşitli değişmeler sırasında, neslini idame etmesine yönelik olarak süregelen adaptasyonlar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu gruplar, insanların yeni koşullarda buldukları gıdaların en uygun bir şekilde hazmını sağlayacak bir sindirim sisteminin ve de uygun bir vücut bağışıklığının teminini garanti edecek biçimde gelişmişlerdir. Bu konuyla ilgili yeni bulgulara göre, yenilen gıdalarla kişinin kan grubu arasında oluşan kimyasal reaksiyonlar kişinin genetik mirasına göre değişmekte ve onun ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Bu teorinin yönlendirdiği kan grubu beslenme yolu da, değişik kan gruplarının farklı lektin içeren gıdalara göre adapte oldukları düşüncesine dayanmaktadır. (Lektinler kırmızı kan hücrelerini bir araya toplamaya (agglutination) yarayan bir çeşit kimyasal maddelerdir).
Örneğin bir kimse, içinde protein lektin’i bulunan bir gıda yer ise ve bu tip bir gıda onun kan grubuna uygun değilse, bu yolla vücuda giren yabancı unsurlar (antijenler) bir organa veya böbrekler, dalak, karaciğer, mide ve beyin gibi birbirleriyle ilgili olan organlar grubuna yönelecek ve o bölgelerdeki kan hücrelerinin birbiri üstüne yığılmalarına yol açacaktır.

Kan gruplarının genetik önemi pek çok yeni biyolojik keşifler arasında anlaşılmıştır. Bu teoriye göre, kan gruplarının beslenmeyle ilgili yönlendirmesine uyularak bağışıklık sisteminin dengesini bozacak zararlı maddelerin vücuda girmesine mani olunacağı ve bunun yanında onu takviye edecek maddelerin vücuda gireceği ve böylece de bağışıklık sisteminin sağlıklı bir seviyede tutulacağı iddia edilmektedir.
Her kan grubu kendisine has kimyasal yapısı olan bir antijene sahiptir ve bu antijenlere göre adlandırılmaktadır. Vücut her değişik antijene karşı değişik bir antikor üretir. Basite indirgenmiş bir tarifle, bağışıklık sistemi vücuda yabancı bir antijen girdiğini fark edince hemen buna karşı ve onu yakalayıp yok edecek kimyasal vasıflı bir antikor yaratmaya çalışır. Bazı kan grupları kendilerinden başka gruplara da uyacak, hatta kendilerinkinden de daha güçlü, antikor üretebilirler. Bunlar hemaglutin antikorları olarak adlandırılırlar.

Bu konu insandan insana kan nakillerinde önemle göz önünde tutulacak bir husustur. Kan grubu antikorları otomatik olarak ve çok defa doğum sırasında ürerler ve ilk dört ay zarfında gıdayla ve mikroplarla temas yoluyla kendi gruplarına uygun antijenlerle olgun seviyelere ulaşırlar. Burada, çok daha karmaşık bir oluşum kısaca açıklanmaktadır. İlgi duyanların ve bu konuda araştırma yapmak isteyenlerin daha detaylı olarak konu üzerinde derinleşmeleri gerekecektir.

Bu yeni bulguların insan sağlığının idamesi, hastalıklara karşı korunması ve hatta vücutta o ana kadar zarar görmüş hücrelerin yenilenmeleri yolunda olumlu katkılarda bulunabileceği beklenmektedir. Hatta öyle ki, genetik konusundaki devrim, bir kan grupları devrimi olarak nitelenmektedir.

Değişik kan gruplama sistemleri
Biribirinden müstakil çeşitli kan gruplama sistemleri mevcuttur. Ancak bunların içinde en önemli olan ve evrensel olarak kullanılanı ise ABO sistemidir.

Diğer oldukça tanınmış bir sistem de Rhesus (Rh) sistemidir. Rh olarak sınıflandırılan bu grup ABO sisteminden müstakil olmakla beraber bazı hallerde ABO sınıflandırılması yanında onun özelliklerinin de dikkate alınması gerekebilir. Örneğin, ebeveynler arasındaki Rh uyuşmazlığı yeni doğan çocukta olabilecek hemolitik hastalığının başlıca nedenlerinden biridir. Bu çok defa Rh negatif anne ve Rh pozitif babadan olan çocuklarda görülür. Mamafih, istatistiklere göre kadınların aşağı yukarı % 85’i Rh pozitif olması nedeniyle bu durum nadiren ortaya çıkmaktadır. Ancak bilmekte ve hazırlıklı olmakta fayda vardır. Bu Rh uyuşmazlığı, kan nakillerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların da önemli bir nedenidir. Rh faktörü halen bir araştırma konusu olup onların kan grubu antijenlerindeki rolleri hakkında yeni bulgular beklenebilir.

Diğer daha az önemli olan gruplar Lewis ve MN sistemleridir. Bunların hepsi gerektiğinde ABO gruplaması yanında nazarı dikkate alınırlar. Bunlardan MN sistemi daha ziyade genetikle ve antropolojiyle ilgili konularda önem taşımaktadır, zira çeşitli hastalıkların MN sınıflandırılmasıyla izah edilebileceği düşünülmektedir.
İlk kan grupları oluşurken, herkes H antijen üreterek başlar. Fakat A, B veya AB grubunda olanlar genetik olarak o tip enzimler üretme kabiliyetindedirler ki bir ileri adımda onların H antijenini A veya B antijenine dönüştürürler. Fakat O grubu oluşumunda ise, gerekli enzim mevcut olmadığından o kişiler sadece H antijeni ile kalırlar.

Mevcut istatistiklere göre, dünyada halen mevcut olan A, B, AB ve O kan gruplarından, en yaygın olarak bulunan kan grubu, O grubudur. Bu grup dünya nüfusunun % 45–50’ si gibidir. İnsanların ilk ecdatları, Co-Magnon’lar, ilk defa muhtemelen Afrika’nın Güney-Sahra bölgesinde takriben 170 000 ile 50 000 yıl önce, O kan grubu iyice belirmiş olarak ortaya çıktılar. İnsanlar o devirde yaşadıkları yerlerin etrafında ne bulurlarsa onları toplayarak veya avlayarak yiyorlardı. O devrede bu insanlar tam mükemmel bir biçimde et-obur ve ot-obur idiler. Doğal olarak, onların sindirim sistemleri de buldukları gıdaları hazmedecek gibi gelişmişti.

A Kan Grubu daha ileri yıllarda, giderek ve özellikle bazı bölgelerde, hicretlerle de sür’atle artan insan nüfusunun ve giderek yerleşik yaşam sistemine geçmenin ve tarım yoluyla gıda eksikliklerinin giderilmesi gerekçesi sonucu olarak yer alan sürekli adaptasyonlar sonunda ortaya çıkmıştır. Durmadan değişen ortama ve onun koşullarına uyum sağlamak için sindirim süreci, pek çok adaptasyon safhalarından geçe geçe giderek daha karmaşık bir hale gelmiştir.

Bu teoriye göre ve bir örnek olarak, bir tip bakladaki (lima beans) lektin, A kan grubu tipi ile uyuşmaz diye sınıflandırılmış. Yenildiği takdirde, hazım sırasında bu gıda sindirim için gerekli olan bazı enzimlere yönelecek ve bu arada vücudun insülin üretimini etkileyecektir. Böyle bir durumda A grubu beslenme biçiminin bu zorlukla baş edecek içerikli olması gerekir. Bunun için bir yanda vücut doğal bağışıklık sistemini düzenlemek ve onun metabolizma saatini yeniden ayarlamak durumunda ve diğer yanda da kan içine girmiş olan yabancı ve zararlı lektinleri temizlemek zorunda kalacak ve zorunlu bir korunma mücadelesi süreci içine girecektir. Sağlıklı bir vücut bunu yapar ama zorlanır. Zaten sağlıksız olan ise hazımsızlığın getirdiği bütün semptomlarla uğraşmak zorunda kalır. Yani bu teoriye göre her kan grubu tipi ancak kendine uygun gıdalar yediği takdirde rahat eder.

Genel istatistikler, dünya nüfusunun %40 kadarının A kan grubunda olduğuna ve bunun da büyük bir kısmının Akdeniz civarı ve Avrupa da, yani daha çok bitkisel ve daha sınırlı olarak ta et cinsi gıdaların tüketildiği yerlerde olduğuna işaret etmektedir. Bu durumda, özellikle, Türkiye’nin ve Türklerin de içinde bulunduğu tarımsal ve yerleşik düzenin ilk başladığı yerler yani Akdeniz, Avrupa ve Ortadoğu bölgesini ele alırsak bu bölge insanları arasında bu teorinin daha yakından araştırılması ve kişisel deneyimlerle de desteklenmesinin önemi açıktır. Böyle bir araştırma son zamanlardaki beslenme biçiminde olan değişmelerin olabilecek olumsuz etkilerini değerlendirme bakımından da önem kazanmaktadır. A kan grubunda olanlar için bitkisel ağırlıklı beslenme, vücudu daha ziyade alkali bir ortama taşır ve bu yüzden de iyileştirme özelliği bu gruptakiler için diğer gıdalardan fazladır. Ayrıca et ağırlıklı beslenme A grubundaki vücudu asit ortamına sokar ve bazı hastalıklara yol açabilir. Ancak bütün bunların kişisel denemelerle desteklenmesi veya çürütülmesi gerekir. İlk iş olarak herkesin kendi kan grubunu bilmesi ve bu grubun genetik olarak miras alındığı nedeniyle ecdatları hakkında tarihsel bilgi edinmeleri hem faydalı ve hem de ilgi çekici olacaktır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesinin kan verenler arasında yaptığı 2004 yılı istatistiklerine göre bugün Türkiye’de yaşayan nüfusun takriben % 48 si A grubunda, % 31 kadarı O, % 15 kadarı B ve % 6 kadarı da AB grubundadır.
Çok defa A ve O grubu karışımı mahsulü kişilerin kan grubu daha oluşmuş olan kan grubu etkisiyle A olmaktadır. Aynı mantıkla B ve O karışımı halindeki yeni neslin de B olması beklenir. Bu kategoriler içinde bütün dünyada, AB kan grubu nispeten yeni zamanlarda ve daha çok A ve B grupları arasındaki karışmalarla ortaya çıkmış bir grup olup dünya ortalaması % 1-2 civarındadır. Dağılımı çok yaygın olmayıp bazı yerlerde kümelenmiş olabilirler. Bütün bu değerlere ve onların bugün bilinen dağılımlarına takribi oldukları gözüyle bakmak gerekir. Bunlardan ne genel ne de özel sonuçlar çıkarmak doğru olmayacaktır. Ancak üzerinde durulmaya değer ilginç bir araştırma sahasıdır.

A tipi kan grubunda olan kişilerin beslenmelerinde göz önünde tutmaları önerilen hususlar
Bu bilgilerle, bu konuda yapılan ve devamlı olarak gözlenerek geliştirilmesi beklenen araştırmalara göre, A kan grubunda olan kişilerin aşağıda belirtilen ve üç grup altında toplanan gıda maddelerinin muhtemel iyi veya kötü olabilecek etkilerini bilmeleri ve ona göre bilinçli olarak kendilerine en uygun gıdaları uygun olmayanlardan ayırmalarında yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. Uygulamadan alınacak sonuçlar ve onların güvenirliği tamamen kişinin bilinç ve sorumluluğuna bağlı olacaktır. Genel olarak A kan grubundaki kişilerin alerjilere karşı diğerlerinden daha çok eğilimli oldukları gözlenmektedir. Bu bakımdan hem gıdalarına ve hem yasam koşullarına diğerlerinden daha fazla dikkat etmeleri gerekebilir. A kan grubuna dâhil kimsele, ecdatlarının çok uzun yıllardan beri yerleşik ve tarımsal bir düzene adapte olmaları nedeniyle daha ziyade bitkisel bazlı beslenme eğilimindedirler. Bu meyanda taze gıdaları daha kolay asimile ederler ve fazlaca işlenmiş gıdalara karşı toleransları azdır.

PROTEİN ESASLI GIDALAR
Et Grubu
Beslenme sürecinden optimum fayda sağlamak için A kan grubu insanları olabildiğince kırmızı et bazlı gıdalardan uzak durmalıdırlar. Eğer bunlara alışkınlık yapmışlarsa bunları yavaş yavaş beyaz etlerle değiştirmeliler ve haftada iki üç defa balık yeme suretiyle de gıda gereksinmelerini tam olarak karşılamayı denemeliler. Her halükarda, özellikle jambon, sosis ve benzeri işlenmiş ve füme gıdalardan uzak durmalılar. Bu tip gıdalar, genellikle mide asidi düşük olan bu kan grubu kişilerinde yüksek nitrat içermeleri nedeniyle ülser ve hatta kanser oluşumuna uygun bir ortam yaratabilir.

Zararlı olabilecek olanlar
Domuz eti ve mamulleri, sığır, dana, koyun, kuzu, keçi, manda, ördek/kaz, organ etlerinden kalp ve karaciğer, fezan, bıldırcın, tavşan.

Nötr olanlar
Hindi, tavuk ve devekuşu.

Faydalı olanlar
Belirtilmemiş.

Balıklar ve diğer deniz mahsulleri
Genellikle A kan grubu kişilerinin balık tüketimini de dengeli bir biçimde yapmaları ve bunların tüketimini haftada iki-üç defayı geçirmemeleri önerilir. İçinde sindirim sistemini rahatsız eden lektin bulunması nedeniyle de dil balığı ve dere pisisi gibi kum ve çamurda yaşayan balıkları yememeleri önerilir. Bunun aksine örneğin salyangoz, içindeki lektinin hasta hücreleri yok edecek karakterde olması nedeniyle, özellikle göğüs kanserine eğilimi olan kadınlar için faydalı addedilmektedir.

Zararlı olanlar
Hamsi tuzlama (ançüez), hamsi, havyar, her çeşit dil balığı, istiridye, ıstakoz, kurbağa, pisi balığı, kalamar ve mürekkep balığı, karides, midye ve diğer kabuklular, ringa balığı, yengeç ve yılan balığı.

Nötr olanlar
Alabalık, deniz levreği, kalkan balığı, somon, kılıç balığı, mersin balığı, ton balığı.

Faydalı olanlar
Deniz alabalığı, morina balığı, sardalye, salyangoz, sazan balığı, tatlı su levreği, turna tipi tatlı su balığı, uskumru.

Süt ürünleri
A grubu, genellikle süt ve süt mamullerini, özellikle tam yağlı sütten yapılmış olanlarını, az tolere eder. Fermente olmuş süt mamullerine olan toleransı nispeten daha fazladır. En uygun seçenekleri kefir, yağsız ‘sour cream’ (bir nevi ekşitilmiş yoğurt kreması), yoğurt ve kültürlenmiş süt ürünleri arasından olacaktır.

Zararlı olanlar
Hemen hemen bütün süt ve peynirler, tereyağı, sütten yapılan dondurma ve diğer süt mamulleri.

Nötr olanlar
Ev ve çiftlik mamulü taze tüketilecek peynirler, keçi sütü ve peyniri, beyaz (feta tipi) peynir, lor (ricotta), mozarella, ‘sour cream’, kefir, yoğurt.

Faydalı olanlar
Belirtilmemiştir.

Yumurta
Tavuk, kaz/ördek, bıldırcın yumurtaları nötr addedilmektedir. Ancak yumurtanın ara sıra yenmesine, örneğin haftada iki-üçü geçmemesine, organik olarak üretilen cinsten olmasına ve tazeliğine dikkat edilmesi önerilmektedir.

Bakliyat grubu
A kan grubu sindirim sistemi bitki bazlı proteinlerin sindirilmesine yatkındır. Mamafih bütün baklagiller uygun olmayabilir ve bir ayrım yapılması gerekir. Bu konuda kişisel araştırma önem kazanır. Aşağıdaki bilgileri böyle bir araştırma için bir öncü olarak kabul etmelidir.

Zararlı olabilecek olanlar
Barbunya fasulyesi, nohut.

Nötr olanlar
Yeşil bezelye, yeşil Çin fasulyesi, kuru fasulye.

Faydalı olanlar
Küçük Çin tipi fasulye, siyah fasulye, bakla fasulyesi, yeşil fasulye, mercimek, soya fasulyesi ve bütün rafine olmayan soya mamulleri.

Kuru yemişler-fındıkgiller
A kan grubu için bu tip besinler önemli bir protein kaynağıdır. Örneğin yer fıstığı, özellikle, cidarlarıyla birlikte yenirse vücudu kansere karşı koruyacak uygun bir lektin sağlamaktadır.

Zararlı olanlar
Brezilya bademi, cashew (Güney Amerika’da yetişen bir nevi fıstık) ve Şam fıstığı.

Nötr olanlar
Ayçiçeği çekirdeği ve ezmesi; badem ve badem ezmesi, badem peyniri, badem sütü; çam fıstığı; fındık ve mamulleri; kestane ve mamulleri; pekan (bir nevi fındık); susam ve ezmesi (tahin); haşhaş tohumu ve mamulleri.

Faydalı olanlar
Keten tohumu, yer fıstığı, yer fıstığı ezmesi, kabak çekirdeği ve ceviz.


KARBOHİDRAT ESASLI GIDALAR
Tahıllar
A grubu genellikle tahıllarla ve özellikle onların entegre olanlarıyla olumlu ilişkiler içindedir. Ancak bunların endüstri ürünü olan, örneğin yemeğe hazır donmuş yiyecekler, soslarıyla birlikte hazır unlu ürünler veya paketlenmiş pirinç ve sebze kombinasyonları gibi hazır mamulleriyle pek arası yoktur. Mamafih, devamlı göğüs enfeksiyonu ve mukus problemi olan kişilerin buğday bazlı gıdaları azaltmasında fayda vardır. Bu tip kişiler için pirinç ve soya unları daha uygun olacaktır. Her kişi kendi üzerinde deneyerek en uygunlarını tespit edebilecektir. Bu tip ayrıcalıklara rağmen et grubu gıdaları almayanlar veya az alanlar için tahıllar çok iyi bir protein kaynağıdır.

Zararlı olanlar
Buğday kepeği, özü (rüşeym) ve kreması, kırık buğday (kuskus), İngiliz ekmeği, üzüm çekirdeği.

Nötr olanlar
Arpa, akdarı (millet), mısır, kuskus (kırık buğday), pirinç kreması, glütenli un, kamut, yulaf kepeği,

Faydalı olanlar
Yulaf unu ve ekmeği, pirinç, unu, kepeği ve diğer mamulleri; çavdar unu ve mamulleri, enginar püresi, kara ve sert buğday ve mamulleri, az arınmış buğday ve ürünleri, irmik unu ve mamulleri.

Sebzeler ve sebze suları (başlıca vitamin ve mineral kaynağı)
Bu gruptaki gıdalar A grubu için hayati önemdedir. Vücuda gerekli bütün mineral, enzim ve antioksidanları temin ederler. Çiğ veya buharda pişirilmiş olarak yenildiğinde daha faydalı olurlar. Ancak fermente olmuş ve küflü zeytin ile biberler çok hassas olan A tipi kişileri rahatsız edebilir. Bu kan grubundan olanlar ayrıca patates, tatlı patates (yer elması tipi), domates ve lahananın lektin’ine de negatif yönde hassastırlar. Bunların yanında başta brokoli ve havuç, turp, balkabağı, sarı soğan ve ıspanak içlerinde ‘kersitin’ denen enzim nedeniyle bağışıklık sistemini takviye ederler ve A grubu için bu bakımından ayrıcalıkla faydalıdırlar.

Zararlı olanlar
Lahana (suyu değil), domates suyu, patlıcan, şitake mantarı, siyah Yunan ve İspanyol tipi zeytin, bütün biberler, sirke ile yapılmış turşular, lahana turşusu, her çeşit patates, ravent.

Nötr olanlar
Kuşkonmaz, avokado, bambu sapları, bezelye, deniz alg ve yosunları, kabak, taze fasulye, pırasa, marullar, Çin fasulyesi filizi, Brüksel lahanası, hıyar suyu, karnabahar, kereviz kökü ve sapları/yaprakları, lahana suyu, mısır, mantar, beyaz/kırmızı turplar, pancar ve suyu, sirkesiz turşu, yeşil zeytin.

Faydalı olanlar
Yonca filizleri, brokoli, enginar, pancar yaprakları, havuç ve suyu, kereviz suyu, kıvırcık marul ve lahana, rezene kökü, bamya, bal kabağı, sarımsak, soğan, zencefil, hardal yaprağı, marul, maydanoz, ıspanak suyu, şalgam.

Meyveler ve meyve suları (başlıca vitamin ve mineral kaynağı)
Bir genel öneri olarak gün içinde yemekler arasında 2-3 adet pek tatlı olmayan (daha ziyade alkali vasıflı) meyve yenmesi öngörülmektedir. A tipi mango ve papaya tipi tropikal meyvelerle pek bağdaşmaz. Portakal da pek faydalı değildir, zira önemli minerallerin asimilasyonunu engeller. Bunun yanında greyfurt yendikten sonra alkaliye dönüşmesi nedeniyle faydalıdır. A tipi için limon© ve ananas hazma yardımları bakımından ve sistemi mukustan arındıracakları için çok faydalıdır. Kivi de bağışıklık sistemi desteği olması bakımından faydalılar arasındadır. Lektin’in A grubu hazım işlemini bozması nedeniyle muzun yenmemesi önerilmektedir. Onun potasyum açığı kolaylıkla kaysı, incir ve bazı az tatlı tipteki kavunlarla kapatılabilir. Bütün bu öneriler bu meyve suları için de geçerlidir. Meyve suları olarak, örneğin vişne gibi alkali tarafta olan meyveler asit eğilimli tatlı meyvelere tercih edilmeli ve bunların suları da yarı yarıya suyla karıştırılarak içilmelidir.

Zararlı olanlar
Muz, kokonat ve sütü, tatlı kavun, mango, mandalına, portakal, papaya.

Nötr olanlar
Ayva, armut, elma ve elma suyu, kantalup tipi kavun, kızılcık ve suyu, kara ve kırmızı mirtil, hurma (kuru), Trabzon hurması, yaş ve kuru üzüm, kuş üzümü, kivi, nektar, şeftali, nar, çilek, karpuz.

Faydalı olanlar
Ananas, her tip yaş ve kuru erik, kara ve kırmızı böğürtlen, dut, kuru ve yaş kaysı ve suyu, vişne ve kiraz, vişne suyu, greyfurt, limon, misket limonu ve suları, yaş ve kuru incir.

YAĞLAR
A kan grubunda olanların vücutlarının iyi fonksiyon yapması için çok az yağa ihtiyaçları vardır. Salata veya buharda pişmiş sebze üzerine konulacak bir yemek kaşık zeytinyağı sindirim ve boşaltım için gerekli bütün günlük ihtiyacı karşılayabilir. Tekli-doymamış bir yağ olan zeytinyağı ayrıca hem kalp üzerinde faydalı bir etkide bulunur ve de kanda kolesterol dengelenmesine yardım eder.

Zararlı olabilecek olanlar
Kastor, kokonat, mısır, pamuk ve fıstık yağları.

Nötr olanlar
Ayçiçeği tohumu yağı, badem yağı, balık yağı, buğday özü yağı, susam yağı ve soya fasulyesı yağı.

Faydalı olanlar
Keten tohumu, kuş üzümü çekirdeği, ceviz ve zeytin yağları.

BAHARATLAR VE SOSLAR
Baharatlar uygun bir kombinasyon içinde kullanılırlarsa çok etkin bir bağışıklık sistemi destekleyicisi olurlar. Örneğin soyalı bütün soslar A grubu için çok faydalıdır. A grubu sarımsaktan en çok fayda gören gruptur. Kara molas, kanda demir eksikliği en bariz olan A grubu için faydalıdır. Algler ve yosunlar iyod ve diğer mineraler bakımından zengindir. Sirke asidik özellikleri nedeniyle kullanılmamalı fakat tuz ve çukalata az miktarlarda tüketilmelidir.

Zararlı olabilecek olanlar
Acı toz biber, arap sakızı, bütün sirkeler, jelatin, mayonez, ketchup, turşular, beyaz ve kara biber.

Nötr olanlar
Anason, adaçayı, acı biber (paprika), badem esansı, bal, bira mayası, deniz tuzu, fesleğen (baziliko), defne yaprağı, kahverengi pirinç şurubu, çukalata, tarçın, karanfil, kekik, kişniş otu, kuru hardal, hindistan cevizi, nane, meyan kökü, akçaağaç özü, mısır şurubu, kimyon, köri, çemenotu, biberiye, safran, şeker, uygun meyvelerden yapılmış jöle ve reçel, vanilya.

Faydalı olanlar
Arpa maltı, kara molas, sarımsak, maydanoz, soya sosları, sirkesiz ve buğdaysız hardal, zencefil ve zerdeçal.

İÇECEKLER
Zararlı olanlar
Bira, bütün yüksek alkollü ve distile içkiler, her türlü soda, sodalı ve gazlı meşrubat, siyah çay.

Nötr olanlar
Beyaz şarap (abartılmadan).

Faydalı olanlar
Su, kahve, yeşil çay, kırmızı şarap (su hariç hepsi abartılmadan kullanılmak üzere).

TATLILANDIRICILAR
Zararlı olanlar
Aspartam

Nötr olanları
Badem esansı, mısır şurubu, fruktoz, açaağaç şurubu, pirinç şurubu, şeker.

Faydalı olanlar
Arpa maltı ve molas.

B tipi kan grubunda olan kişilerin beslenmelerinde göz önünde tutmaları önerilen hususlar
Bu bilgilerle, bu konuda yapılan ve devamlı olarak gözlenerek geliştirilmesi beklenen araştırmalara göre, B kan grubunda olan kişilerin aşağıda belirtilen ve üç grup altında toplanan gıda maddelerinin muhtemel iyi veya kötü olabilecek etkilerini bilmeleri ve ona göre bilinçli olarak kendilerine en uygun gıdaları uygun olmayanlardan ayırmalarında yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. Uygulamadan alınacak sonuçlar ve onların güvenirliği tamamen kişinin bilinç ve sorumluluğuna bağlı olacaktır. Genel olarak B kan grubundaki kişilerin alerjilere karşı diğerlerinden daha çok eğilimli oldukları gözlenmektedir. Bu bakımdan hem gıdalarına ve hem yasam koşullarına diğerlerinden daha fazla dikkat etmeleri gerekebilir.


PROTEİNLİ GIDALAR
Et Grubu
Zararlı olabilecek olanlar

Domuz eti ve mamulleri; tavuk ve benzerleri; kaz ve ördek grubu gibi kuşlar; sakatat ( özellikle yürek).

Nötr (ne bariz olarak zararlı ne de faydalı) olanlar
Sığır ve dana eti: hindi eti.

Faydalı olanlar
Koyun, keçi, kuzu ve tavşan etleri.

Balıklar ve diğer deniz mahsulleri
Zararlı olabilecek olanlar Levrek balığı, alabalık, midye, yengeç, ıstakoz, kalamar ve diğer kabuklular.

Nötr olanlar
Ton balığı ve benzerleri.

Faydalı olanlar
Sardalya, uskumru, somon, pisi balığı, morina, havyar, tatlı su levreği, turna balığı, kalkan balığı, sinarit v.b.

Süt ürünleri
Zararlı olabilecek olanlar
Genellikle bütün peynirler ve süt bazlı dondurma.

Nötr olanlar
Tereyağı.

Faydalı olanlar
Lor tipi ev ve köy peynirleri, beyaz peynir (feta tipi), keçi peyniri, tam veya yağsız bütün taze sütler, mozarella peyniri, yoğurt.

Yumurta
(Tavuk yumurtası nötr, diğerleri zararlı)

Bakliyat grubu
Zararlı olabilecek olanlar
Her çeşit kuru fasulye, nohut, her tip mercimek, soya fasulyesi, sütü ve peyniri.

Nötr olanlar
Bakla ve benzerleri ve yeşil fasulye.

Faydalı olanlar
Çalı fasulyesi, lima fasulyesi (iri ve yassı taneli bir çeşit), kuru fasulye.

Kuru yemişler-fındıkgiller
Zararlı olabilecek olanlar
Çam fıstığı, yer fıstığı, fındık, maun fındığı, bal kabağı ve ayçiçeği çekirdeği, susam ve bunların mamulleri.

Nötr olanlar
Badem, kestane, keten tohumu ve mamulleri.

Faydalı olanlar
Ceviz ve mamulleri.

KARBONHİDRATLI GIDALAR
Tahıllar
Zararlı olabilecek olanlar
Mısır ve mamulleri; glütenli tahıllar (buğday gibi) ve mamulleri; kuskus; yabani pirinç; çavdar unu ve mamulleri ve bunlardan üretilmiş kepekli ürünler.

Nötr olanlar
İrmik unu (semolina), arpa unu ve mamulleri. Glütenden arınmış undan yapılmış ekmek, soya unundan yapılmış ekmek.

Faydalı olanlar
Yulaf unu ve mamulleri; pirinç, pirinç kepeği, sütü ve diğer mamulleri.

Sebzeler ve sebze suları (başlıca vitamin ve mineral kaynağı)
Zararlı olabilecek olanlar
Domates, enginar, balkabağı ve zeytinler.

Nötr olanlar
Bamya, bezelye, ıspanak, kabak, kereviz, mantar, marul, patates, pırasa, sarımsak, soğan ve turp, turşular.

Faydalı olanlar
Brokoli, Brüksel lahanası, lahana, havuç, karnabahar, pancar kökü ve yaprakları, patlıcan, şitaki mantarı, çemen otu, hardal yaprakları, yeşil, sarı kırmızıbiber, tatlı patates (yer elması gibi) zencefil.

Meyveler ve meyve suları (başlıca vitamin ve mineral kaynağı)

Zararlı olabilecek olanlar
Avokado, kokonat, hurma, nar.

Nötr olanlar
Armut, ayva, böğürtlen ve benzerleri, dut, elma, incir, kaysı, kiraz ve vişne, kavun, kivi, limon, misket limonu (lime), greyfurt, mango, mirtil, mandalina, nektar, portakal, şeftali.

Faydalı olanlar
Ananas, erik, karpuz, kızılcık, muz, papaya, üzüm.


YAĞLAR
Zararlı olabilecek olanlar
Ayçiçeği, yer fıstığı, mısır, soya, kastor, kokonat, pamuk çekirdekleri ve buğday özü yağları.

Nötr olanlar
Badem, ceviz, buğday özü ve balık yağları.

Faydalı olanlar
Keten tohumu ve özellikle zeytinyağı.


BAHARATLAR VE SOSLAR
Zararlı olabilecek olanlar
Kırmızı ve karabiber, karışık baharat, mısır nişastası, tarçın ve bütün yapay tatlılaştırıcılar,

Nötr olanlar
Anason, fesleğen, çemen otu, çukalata, defne yaprağı, kimyon, kuru hardal, nane, biberiye, tartar kreması, tuz.

Faydalı olanlar
Kuru maydanoz, hardal, kekik, kurutulmuş adaçayı, meyan kökü, safran, vanilya, zerdeçal.


İÇECEKLER
Zararlı olabilecek olanlar
Yüksek alkollü içkiler, sodalı ve gazlı içecekler.

Nötr olanlar
Bira, kahve, siyah çay, kırmızı ve beyaz şarap

Faydalı olanlar
Su ve yeşil çay.


AB tipi kan grubunda olan kişilerin beslenmelerinde göz önünde tutmaları önerilen hususlar
Bu bilgilerle, bu konuda yapılan ve devamlı olarak gözlenerek geliştirilmesi beklenen araştırmalara göre, AB kan grubunda olan kişilerin aşağıda belirtilen ve üç grup altında toplanan gıda maddelerinin muhtemel iyi veya kötü olabilecek etkilerini bilmeleri ve ona göre bilinçli olarak kendilerine en uygun gıdaları uygun olmayanlardan ayırmalarında yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. Uygulamadan alınacak sonuçlar ve onların güvenirliği tamamen kişinin bilinç ve sorumluluğuna bağlı olacaktır.

PROTEİNLİ GIDALAR
Etler
Zararlı olabilecek olanlar
At eti ve bütün mamulleri; domuz eti ve bütün mamulleri; sığır, dana, manda etleri; tavuk,
Kaz, ördek ve bıldırcın etleri ve yürek.

Nötr olanlar
Koyun, keçi, tavşan, fesan kuşu etleri ve karaciğer.

Faydalı olanlar
Kuzu ve hindi etleri.

Balıklar ve diğer deniz mahsulleri
Zararlı olabilecek olanlar
Alabalık, hamsi tuzlama, deniz ve tatlı su levreği, dil balığı, ıstakoz, istridye, kalamar, karides, yengeç gibi kabuklular.

Nötr olanlar
Hamsi, köpek balığı, kılıç balığı, morina, havyar, sazan balığı, ringa balığı, mercan ve

midye tipi kabuklular.
Faydalı olanlar
Mersin balığı, kalkan, palamut, somon ve sardalye, tuna, turna ve uskumru.

Süt ürünleri
Zararlı olabilecek olanlar
Hemen hemen bütün yağlı peynirler (özellikle parmesan, eski kaşar gibi bekletilmiş
Olanlar), yağlı inek sütü ve dondurma gibi süt mamulleri.

Nötr olanlar
Emental, gravyer, yağsız inek sütünden yapılmış peynirler, çedar, kazein.

Faydalı olanlar
Lor peyniri, çiftlik taze peyniri, beyaz (feta tipi) az yağlı peynir, keçi sütü ve peyniri, kefir, mozarella, yoğurt.

Yumurta
Ördek ve kaz yumurtaları hariç diğer yumurtalar nötr gruptadır. Ancak yumurta beyazı faydalı olmaktadır.

Bakliyat grubu
Zararlı olabilecek olanlar
olanlar Kuru yeşil soya fasulyesı (Azuki tipi), kara fasulye, kuru börülce, nohut, bakla/fava, ve benzerleri.

Nötr olanlar
Soya sütü ve mamulleri, kuru beyaz fasulye, kırmızı ve kahverengi mercimek.

Faydalı olanlar
Yeşil mercimek, fermente soya mamulleri, kuru bezelye.

Kuru yemişler- fındıkgiller
Zararlı olabilecek olanlar
Fındık, afyon çiçeği tohumu (haşhaş), susam ve tahin, ayçiçeği tohumu.

Nötr olanlar
Badem ve mamulleri, Brazil fıstığı, cashew ve yağı, keten tohumu, hindiba ve şam fıstığı.

Faydalı olanlar
Ceviz, kestane, yer fıstığı ve kreması.


KARBOHİDRATLI GIDALAR
Tahıllar
Zararlı olabilecek olanlar
Enginar unu, mısır ve mısır-unu mamulleri, arındırılmış buğday unu ve mamulleri, karabuğday, sorgum, tapyoka

Nötr olanlar
Arpa, tam buğday unu ve mamulleri, pirinç kreması, buğday kepeği, buğday özü, irmik unu, filizlendirilmiş buğday, quınoa.

Faydalı olanlar
Akdarı ve yulaf unları ve mamulleri, her çeşit pirinç ve puf pirinç, pirinç kepeği, pirinç sütü, çavdar unu ve ekmeği, soya unu ve ekmeği.

Sebzeler ve sebze suları (başlıca vitamin ve mineral kaynağı)
Zararlı olanlar
Enginar, acı-biber, genellikle biberler, beyaz ve sarı patates, kırmızıturp ve yaprakları, hindibağ turşu, şitake mantarı, siyah zeytin.

Nötr olanlar
Kuşkonmaz, balkabağı, bamya, bambu uçları, bezelye, Brüksel lahanası, lahana, lahana turşusu, deniz otları, domates, küçük soğan, ıspanak ve suyu, havuç, kabak, kereviz, çikori, hıyar suyu, beyaz turp, deniz yosunu, pırasa, marul, normal mantar, soğan, yeşil zeytin, zencefil.

Faydalı olanlar
Alfa alfa (yonca) filizleri, pancar ve yaprakları, brokoli, hardal yaprakları, havuç suyu, lahana suyu, karnabahar, kereviz suyu, hıyar, patlıcan, tatlı patates/yerelması, sarımsak.

Meyveler ve meyve suları (başlıca vitamin ve mineral kaynağı)
Zararlı olabilecek olanlar
Avokado, Ayva, banana, kokonat ve sütü. Mango, nar, tatlı portakal ve suyu, Trabzon hurması.

Nötr olanlar
Armut ve suyu, çilek, dut, elma, kaysı, böğürtlen ve suyu, greyfrut suyu, misket limonu (lime), kantalup tipi kavun, kuru hurma, kuru üzüm, mandarin, nektarın, papaya, şeftali.

Faydalı olanlar
Ananas, erik, greyfut, incir, karpuz, kiraz - vişne ve suları, kivi, limon ve suyu, kızılcık ve suyu, kuş üzümü - kurusu ve tazesi, üzüm.


YAĞLAR
Zararlı olanlar
Ayçiçeği, kokonat, mısır, pamuk tohumu ve susam yağları.

Nötr olanlar
Badem yağı, balık yağı, buğday özü yağı, kastor yağı, frenk üzümü tohumu yağı, keten tohumu yağı, yer fıstığı yağı, soya yağı.

Faydalı olanlar
Ceviz yağı ve zeytinyağı.


BAHARATLAR VE SOSLARI
Zararlı olanlar
Anason, beyaz-kara toz biber, balsamik sirke, elma sirkesi, jelâtin, ketçap, sirke ve buğdaylı hardal, mısır nişastası, turşu.

Nötr olanlar
Acı biber, adaçayı, çemen otu, çikolata, defne yaprağı, deniz tuzu, fesleğen otu, Hindistan cevizi, meyankökü, kuru hardal, Korıander, karanfil tohumu, maya, mayonez, sirkesiz özü buğdaylı hardal, buğdaysız ve sirkesiz hardal, nane, rosmari, safran, soy sosu, su yosunları, tarçın, vanilya, zerdeçal.

Faydalı olanlar
Köri, kekik, maydanoz.


TATLILANDIRICILAR
Zararlı olanlar
Arpa molası, aspartam, badem esansı, mısır şurubu, sukanat.

Nötr olanlar
Bal, maple şurubu, pirinç şurubu, beyaz ve siyah şeker.

Faydalı olanlar
Pirinç molası.


İÇECEKLER
Zararlı olanlar
Kahve, alkollü ve damıtılmış içkiler, kokakola, siyah çay.

Nötr olanlar
Bira, soda, gazlı su ve içecekler, beyaz ve kırmızı şarap.

Faydalı olanlar
Yeşil çay ve benzerleri.


O tipi kan grubunda olan kişilerin beslenmelerinde göz önünde tutmaları önerilen hususlar
Bu bilgilerle, bu konuda yapılan ve devamlı olarak gözlenerek geliştirilmesi beklenen araştırmalara göre, O kan grubunda olan kişilerin aşağıda belirtilen ve üç grup altında toplanan gıda maddelerinin muhtemel iyi veya kötü olabilecek etkilerini bilmeleri ve ona göre bilinçli olarak kendilerine en uygun gıdaları uygun olmayanlardan ayırmalarında yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. Uygulamadan alınacak sonuçlar ve onların güvenirliği tamamen kişinin bilinç ve sorumluluğuna bağlı olacaktır.


PROTEİNLİ GIDALAR
Et Grubu
Zararlı olabilecek olanlar
Domuz eti ve mamulleri; kuş etlerinden bıldırcın.

Nötr (ne bariz olarak zararlı ne de faydalı) olanlar
Tavuk, hindi, ördek/kaz, fezan, tavşan, keçi ve at etleri.

Faydalı olanlar
Dana, sığır, manda, koyun, kuzu ve organ etlerinden kalp ve karaciğer.

Balıklar ve diğer deniz mahsulleri
Zararlı olabilecek olanlar
Kalamar, mürekkep balığı v.b.

Nötr olanlar
Hamsi tuzlama, hamsi, sardalye, uskumru, somon, sazan balığı, ringa balığı, turna tipi tatlı su balıkları, ton balığı, balık yumurtası (havyar), karides, yengeç, midye, istridye, ıstakoz.

Faydalı olanlar
Deniz ve tatlı su levreği, dil balığı, pisi balığı, morina balığı, kalkan, mersin balığı, kılıç balığı ve tatlı su alabalığı.

Süt ürünleri
Zararlı olabilecek olanlar
Genellikle bütün peynirler, bütün sütler, sütlü dondurma, kefir ve yoğurt.

Nötr olanlar
Tereyağı, lor tipi ev ve köy peynirleri, koyun ve keçi sütünden yapılmış beyaz peynir (feta tipi), mozarella.

Faydalı olanlar
Belirtilmemiş.

Yumurta
Ördek ve bıldırcın hariç bütün diğer yumurtalar nötr olarak sınıflandırılmışlardır,. Yani, ne zararlı ve ne de özellikle faydalı etkileri belirlenememiştir.

Bakliyat grubu
Zararlı olabilecek olanlar
Her tip mercimek.

Nötr olanlar
Hemen hemen bütün kuru fasulyeler, soya fasülyesı ve mamulleri, bakla, nohut ve yeşil fasulye.

Faydalı olanlar
Bezelye, küçük çin fasülyesı (Adzuki/mungbean), özellikle bunların filizleri.

Kuru yemişler- fındıkgiller
Zararlı olabilecek olanlar
Yer fıstığı, Şam fıstığı, kestane, Brezilya bademi ve fıstığı, ayçiçeği tohumu, haşhaş tohumu ve bunların mamulleri.

Nötr olanlar
Badem, fındık, çam fıstığı, susam, kestane ve bunların mamulleri.

Faydalı olanlar
Kabak çekirdeği, keten tohumu ve ceviz.


KARBONHIDRATLI GIDALAR
Tahıllar
Zararlı olabilecek olanlar
Arpa, mısır ve mamulleri; glütenli tahıllar (buğday gibi) ve mamulleri, buğday kepeği, buğday özü, irmik.

Nötr olanlar
Kamut, akdarı, quiona, yulaf, çavdar ve soya gibi glutensiz tahıl unları ve bunların mamulleri; pirinç ve mamulleri;

Faydalı olanlar
Belirtilmemiş.

Sebzeler ve sebze suları (başlıca vitamin ve mineral kaynağı)
Zararlı olanlar
Karnıbahar, salatalık (hıyar), patates (beyaz ve sarı), pırasa, ravent, şitake mantarı, siyah zeytin, yeşil hardal, yonca filizleri.

Nötr olanlar
Acı biber ve diğer biberler, kuşkonmaz, bambu filizleri, bayır turpu, bezelye, Brüksel lahanası, çöreotu, deniz kestanesi, domates, havuç, kabak, kereviz, kırmızı marul, lahana, mantar, pancar, patlıcan, sarmısak, şalgam, turp kökü ve yaprakları, yeşil zeytin.

Faydalı olanlar
Bal kabağı, bamya, brokoli, deniz yosunu/alge, enginar, pancar yaprakları, havuç suyu, hindiba, ıspanak ve benzerleri, kara hindiba kökü, kırmızı biber, kıvırcık salata/lahana, Marul, soğan, tatlı patates (yer elması), zencefil kökü.

Meyvalar ve meyva suları (başlıca vitamin ve mineral kaynağı)
Zararlı olabilecek olanlar
Avokado, kantalup tipi kavun, kivi, kokonat ve mamulleri, portakal ve mandalina.

Nötr olanlar
Ananas, armut, ayva, böğürtlen ve benzerleri, çilek, dut, elma, greyfut, incir, karpuz,kavun, kaysı, kızılcık, kivi, kuru üzüm, kuşüzümü, limon, lime (misket limonu), mango, mandalina, mirtil, nar, nektar, papaya, şeftali, trabzon hurması.

Faydalı olanlar
Ananas suyu, muz, erik (tazesi ve kurusu), kiraz ve vişne, incir, mango.


YAĞLAR
Zararlı olanlar
Ayçiçeği, buğdayözü, mısır, kastor, kokonat, pamuk, soya, yerfıstığı yağları.

Nötr olanlar
Ceviz, susam ve balık yağları.

Faydalı olanlar
Keten tohumu yağı ve zeytin yağı.


BAHARATLAR VE SOSLAR
Zararlı olanlar
Arap sakızı, mısır nişastası, hindistan cevizi, kara ve beyaz biber, ketçap, buğday ve sirkeli hardal.

Nötr olanlar
Acı biber, adaçayı, anason, biberiye, bira mayası, deniz tuzu, elma sirkesi, fesleğen, çemenotu, çukalata, defne yaprağı, kardamom (hardal ailesinden bir bitki), karışık baharat, karanfil, kekik, kimyon, kişniş otu, kuru hardal, mayanoz (buğdaysız ve sirkesiz), meyan kökü hulasası, nane, safran soya sosu, tarçın, tartar kreması, turşu, vanilya, zerdeçal.

Faydalı olanlar
Curry, maydanoz.


TATLILANDIRICILAR
Zararlı olanlar
Apartam, mısır şurubu, früktoz.

Nötr olanlar
Arpa maltı, badem özü, bal, Akçaağaç şurubu özü, molas-şeker pekmezi, pirinç şurubu ve şeker.

Faydalı olanlar
Belirtilmemiş.


İÇECEKLER
Zararlı olanlar
Bira, damıtılmış ve yüksek alkollü içkiler, kahve ve çay, soda ve sodalı içecekler.

Nötr olanlar
Beyaz ve kırmızı şarap.

Faydalı olanlar
Su, alkaselser ve bikarbonatlı sular, yeşil çay.

Başka faktörlerin de ışığında burada verilen bilgilerin kişisel uygulamalarla irdelenmesi önerilir.
Bu bilgiler, Dr. Peter J. D’Adamo’nun 4000 kadar kişi üzerinde yaptığı araştırmalar ve kendi değerlendirmelerine dayanmaktadır.
Kaynak: Eat Right for Your Type – Complete Blood Type Encyclopedia; Dr. Peter D’Adamo & Catherine Whitney; Penguine Books, 2002 UK. Ve aynı kişilerce A grubu için hazırlanmış bir rehber kitapçık.

Bu notu hazırlayan: Ayten Aydın

(1) Mery
Etiketlendi:
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .

Bugün doğanlar

Aukansu mehmetyurtkulu